Stichting & Bestuur

Stichting Werk aan het Fort is opgericht om te werken aan het behoud van Fort Everdingen en de daarop aanwezige natuur, alsmede het toegankelijk maken van het complex, en ontwikkelt in het kader daarvan werkdagbestedings- en reïntegratieprojecten.

De Stichting heeft haar zetel in Everdingen, gemeente Vianen.

Werk aan het Fort is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RISN/fiscaal nummer: 855835461
De bestuursleden van de stichting zijn:
Willem Eland, penningmeester
Vacant: secretaris
Vacant: voorzitter

Contactgegevens
Postadres:
Noodweg 2 – 4121 KK Everdingen
Email: info@werkaanhetfort.nl

 

De dagbesteding op Fort Everdingen is mede mogelijk gemaakt door Stichting Doen, het K.F. Heinfonds en Fundatie van den Santheuvel.

Provincie Utrecht, gemeente Vianen en Stichting Vrederijk maken het herstel van de gebouwen op Fort Everdingen mede mogelijk.

Toelichting & Verantwoording

Doel

1. De Stichting heeft ten doel:
a. het behouden, renoveren, restaureren en ontwikkelen van bet culturele en maatschappelijke erfgoed in Nederland;
b. het bevorderen van de belangstelling voor en het uitdragen van bet culturele en maatschappelijke erfgoed in Nederland op een zodanige wijze dat een breed publiek daarvan kennis kan nemen;
c. het ondersteunen en helpen ontwikkelen, in de ruimste zin van bet woord, van voorzieningen voor dagbesteding voor mensen met een beperking ter bevordering van zelfstandig werken, alsmede de maatschappelijke en arbeidsintegratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
d. het behouden, beheren, ontwikkelen en voor het publiek toegankelijk maken van de natuurwaarden van het culturele en maatschappelijke erfgoed in Nederland.

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het organiseren van activiteiten en projecten ter verkrijging van naamsbekendheid, financiële ondersteuning en donateurs;
b. het ontwikkelen en onderhouden van contacten die de activiteiten, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ondersteunen;
c. het werven van fondsen om activiteiten, (hulp)middelen en/of investeringen, die de stichting uitvoert, te financieren;
d. het bemiddelen bij het verwerven van fondsen voor regionale voorzieningen bij de betreffende instanties;
e. het opbouwen van een vriendenkring voor de stichting;
f. al datgene te doen of te verrichten dat naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk, nuttig en wenselijk wordt geacht in bet belang van de stichting.
g. het inzamelen van gelden die al of niet gericht zijn op speciale projecten die in verband staan met de doelstelling.

3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Beloningsbeleid

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
a. subsidies, giften en andere bijdragen;
b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
c. alle andere verkrijgingen en baten.

De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Bestuursbevoegheid en vergoedingen:

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
2. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

Beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan van de Stichting Werk aan het Fort.


Financiële verantwoording
Klik hier voor het financieel jaarverslag van de Stichting Werk aan het Fort.

Ontwikkelingen

Realisatie participatiemogelijkheden
Dagbestedingsactiviteiten zijn opgezet voor de volgende onderdelen: groenvoorziening/ natuurbeheer, moestuin, onderhoud en verzorging gebouwen, logistieke werkzaamheden, winkelinrichting, verzamelen walnoten, samenstelling cadeaupakketten, mosterdproductie, bediening in het proeflokaal, brouw werkzaamheden, bereiding kleine gerechtjes voor het proeflokaal, verkoop in het winkeltje en administratie op kantoor.

Instandhouding Rijksmonumenten/ gerealiseerde renovatie
In 2016 en 2017 is Artillerieloods 3 gerenoveerd. Vrijwilligers en dagbestedingsparticipanten hebben hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. Al het schilderwerk aan de Loods is door hen en een medewerker van Brouwerij Duits & Lauret gedaan. Artillerieloods 3 is omgevormd tot een horecagelegenheid met daarnaast een brouwinstallatie (zichtbaar voor bezoekers door een glazen tussenwand). Het fosforhok is opgeknapt en in gebruik genomen voor de brouwinstallatie. Het terras voor Artillerieloods 3 is volledig gebruiksklaar gemaakt en het terras wordt permanent onderhouden door de dagbestedingsparticipanten.

Ook de Fortwachterswoning is deels gerenoveerd met de inzet van vrijwilligers en dagbestedingsparticipanten, zodat een beheerder de woning kon betrekken voor toezicht op het fort.

Daarnaast is een leerwerkproject in gang gezet voor restauratiewerkzaamheden in samenwerking met ROC Rivor. Bijna alle luiken van de Contrescarp zijn reeds gerestaureerd in het kader van dit project. De leerlingen hebben diverse berekeningen en constructietekeningen gemaakt voor de te restaureren gebouwen. Ook is een samenwerkingsverband aangegaan met de Metaalvakschool. Deze school heeft  schoorsteenkapjes hersteld en ventilatieroosters  en spijlen vernieuwd.

Een deel van de antieke sloten van deuren is gerestaureerd, namelijk A23 van gebouw A2, en van de Contrescarp: C2, C3, C6, C7, C8, C9, C11, C12, C14, C15, C18 en C19.

In de Contrescarp is een ruimte gerenoveerd voor inrichting van een winkeltje en een andere ruimte is opgeknapt voor mosterd- en azijnproductie. Enkele ruimtes in de Contrescarp zijn geschikt gemaakt voor kaasrijping. Een biologische kaasmaker laat hier kaas rijpen. Ook is een rijpingsruimte voor bier en een rijpingsruimte voor champagne ingericht.
In de Contrescarp zijn diverse ramen hersteld en raamkozijnen geschilderd. Bij een deel van de ramen is het traliewerk hersteld. Metselwerk boven de ramen en voegwerk zijn deels hersteld. Ook diverse deuren zijn geschilderd. Metselwerk boven deuren in de Contrescarp is gerestaureerd. De houten vloer in C15 is gerepareerd. Ontluchtingsroosters zijn vrij gemaakt. Asbestkappen zijn verwijderd en nieuwe kappen met rooster zijn geplaatst op stook-/ ventilatiekanalen. Voordeurhengen zijn hersteld en scharnieren zijn vervangen. Ontsierende elektrakabels zijn verwijderd. Lichtschakelaars en stopcontacten zijn hersteld in de Contrescarp. De afvoer van enkele druipkokers is hersteld. De reinwaterkelder in de Contrescarp is leeggepompt en schoon gemaakt, zodat deze gebruikt kan worden voor opslag van gefilterd regenwater.

Bij A1 en A2 is bitumen hersteld. Luiken zijn gerepareerd. Daarnaast zijn luiken en deuren van A1 en A2 geschilderd.

In het Torenfort zijn ramen hersteld en ontluchtingsroosters vrij gemaakt en vernieuwd. De toegangsdeur van het Torenfort en de luiken daarnaast zijn geschilderd. Van D21 zijn de deuren geschilderd. Elektra in de toren is hersteld. De kelder is droog gepompt en toegankelijk gemaakt voor rondleidingen.
Deurscharnieren zijn vervangen, vloeren gerepareerd/ geëgaliseerd, verwarmingsbuizen verwijderd en afvoeren van druipkokers zijn hersteld. Diverse roosters van luchtkokers zijn gerestaureerd in samenwerking met de Metaalvakschool en teruggeplaatst.

De drainage is in 2016 hersteld, zodat de Loodsen 1 en 2 en het bomvrije gebouw A1 niet meer onder water staan.

Loods 1 en 2 zijn volledig gerestaureerd. De herstelwerkzaamheden bestonden uit: vervanging ramen, herstel houtwerk, herstel dak, schilderen van het houtwerk, herstel bestrating, herstel riolering, vervanging sanitair, herstel elektra, verstevigen fundering, herstel waterleiding. Loods 2 was verzakt en scheef getrokken. Daarom was het noodzakelijk om de loods te liften en vervolgens de fundering te herstellen.

De 3 Mavo boxen die volgens het Ruimtelijk Kwaliteitskader verwijderd moesten worden, zijn gesloopt en afgevoerd. Divers hekwerk is weggehaald om de uitstraling van het fort te verbeteren.

Het terrein is geschikt gemaakt voor de camping en campers. Voor de camping zijn stroompunten geïnstalleerd en zijn een watertappunt en een waterloospunt aangelegd.

De meidoornhaag is deels hersteld: 800 meidoorns zijn geplant.
Bodemsanering heeft plaatsgevonden.

Openbare toegankelijkheid Fort Everdingen
De verwachting was dat het fort in de zomer van 2016 geopend zou kunnen worden voor publiek. Vanwege onduidelijkheden omtrent de vergunning voor de riolering, konden de werkzaamheden voor de aanleg van de riolering pas in september van start gaan. Daarna zijn het Proeflokaal en de sanitaire voorzieningen in de Schietbunker gebruiksklaar gemaakt voor het publiek. De dijkverzwaringsmaatregelen door het waterschap waren ernstig vertraagd. Daardoor was de opening van de camping verhinderd. Het campingseizoen was voorbij op het moment dat alles gereed was. Ook was het geen hoogseizoen meer voor het Proeflokaal. Daardoor is besloten om de formele opening uit te stellen tot 2017. Sinds november 2016 is het fort wel openbaar toegankelijk op vrijdag en in de weekenden. Het Proeflokaal is op die dagen ook open en op afspraak vinden doordeweeks op andere dagen diverse activiteiten (rondleidingen, proeverijen, feesten en vergaderingen) plaats. Daarnaast is het wandelpad over het fort tussen zonsopgang en zonsonderdag dagelijks toegankelijk.

Voor de veiligheid van het publiek heeft snoei van bomen plaatsgevonden. Bij A1 en A2 zijn hekwerken geplaatst voor de veiligheid van de bezoekers. Delen van de bestrating zijn hersteld.
De parkeerplaats is aangelegd. Het entreehek is hersteld en teruggeplaatst.

Realisatie natuurbeheer/ natuurbehoud
Fort Everdingen is een belangrijke verblijf- en zwermlocatie voor diverse soorten vleermuizen. Bij alle werkzaamheden wordt rekening gehouden met de aanwezige vleermuizen en waar mogelijk worden de leefomstandigheden voor de vleermuizen verbeterd. Een aantal gebouwen zijn niet toegankelijk vanaf oktober tot en met half april in verband met de vleermuizen. Er zijn vleermuiskasten opgehangen door vrijwilligers. Bij het groenbeheer is rekening gehouden met de vleermuizen (om zorg te dragen voor voldoende groen wordt jaarlijks slechts 1/3e deel van de wilgen geknot). De nachtelijke buitenverlichting van de lantaarnpalen is uitgeschakeld, aangezien sterke verlichting op grote hoogte nadelig is voor vleermuizen. De verwarming in het Torenfort is uitgeschakeld en ontmanteld voor de vleermuizen. In de Contrescarp is vleermuisvriendelijke verlichting aangebracht. Er vinden jaarlijks vleermuistellingen plaats.

Het groenonderhoud is op een natuurvriendelijke wijze opgezet. Begrazing door schapen en handmatig onderhoud zorgt ervoor dat geen groot materieel ingezet hoeft te worden. Hierdoor wordt voorkomen dat dieren vermorzeld worden bij het groenonderhoud.